top of page

ENGASJERTE ADVOKATER. SAMMEN LØSER VI DET

ny-Logo-140109-Virtus (3).gif

Styreansvar

Artikkel - Styreansvar.jpg

Alle aksjeselskaper plikter å ha et styre. Styret er selskapets øverste utøvende organ. Styret skal blant annet føre kontroll og tilsyn med den operasjonelle driften i selskapet, i tillegg til å sikre en forsvarlig forvaltning av selskapet. Styret har derigjennom det overordnede ansvar for alle aktiviteter i selskapet.

 

Dersom styret forsømmer sine plikter kan styrets medlemmer personlig bli erstatningsansvarlig. Styrets medlemmer kan også gjøres straffeansvarlig etter straffelovens § 284 dersom de ikke har begjært åpning av gjeldsforhandling eller konkurs når selskapet er insolvent.

I økonomiske nedgangstider hvor selskapet har tapt store deler av sin egenkapital, har styret en handleplikt til å sette i verk tiltak for å redusere tapet og redde selskapet. Dersom selskapet ikke er i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller, plikter styret å begjære oppbud.

 

Før man takker ja til et styreverv bør man derfor være seg bevist hvilket ansvar vervet innebærer, og hvilke plikter som tilligger styret og hvilke interesser man er satt til å ivareta.

 

Vi ser at styreansvaret blir mer og mer brukt som ansvarsgrunnlag for erstatning, og det blir oftere anført av kreditorer ved insolvenstilfeller. Det er nok derfor også desto viktigere at styrets medlemmer er oppmerksomme på de plikter som følger med vervet.

 

Virtus Advokat har lang erfaring med å bistå styremedlemmer og styrer i ulike bransjer. Vår bistand strekker seg fra den praktiske gjennomføringen av styrearbeidet for å tilsikre at de formelle kravene som stilles i loven for de ulike bransjer ivaretas, til bistand i kritiske og strategiske faser som vil kunne ha avgjørende betydning for selskapet.

 

Dersom du har verv eller vurderer å påta deg et verv som styremedlem, og ønsker vite mer om styreansvaret og hvordan unngå erstatningskrav, ta kontakt med våre advokater.

IMG_2257.tif
IMG_2247_12.png
Hans Petter Wisth
Advokat
Telefon: +47 971 13 558
wisth@virtusadvokat.no
bottom of page